Regulamin konkursu


§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Co wiesz o RODO?”, zwanego dalej "Konkursem", jest Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo, Warszawa 03-812, ul. Kamionkowska 45, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000598073, NIP 1132901628 , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin konkursu") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej https://wtb.org.pl
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2017 r. i trwa do dnia 05.04.2017 r., po zakończeniu konkursu wyłonionych zostanie 3 zwycięzców. Zwycięzcy wybierani będą przez komisję konkursową Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła
  18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która spełni pozostałe warunki określone są w Regulaminie Konkursu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i współpracowników.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (zwaną dalej „Komisją”).
  W skład Komisji ds. Konkursu wchodzą osoby wskazane przez Organizatora w pkt. 10 poniżej , cechujące się wiedzą w zakresie tematyki Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest wypełnieniem ankiety online w tym udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Za wypełnienie ankiety uważa się udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte
  w ankiecie oraz napisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe otwarte: „Gdybyś mógł/a zmieniać prawo, co byś zmienił/a w przepisach o ochronie danych osobowych i dlaczego?”
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie i wypełnić ankietę wyłącznie jednorazowo.
 4. Odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe musi zawierać osobiste przekonania.
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w (§3, pkt 2) winna być wypowiedzią kilkunastozdaniową napisaną w języku polskim.
 6. Odpowiadając na pytanie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że treść Odpowiedzi jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
 7. Jeżeli Odpowiedź na pytanie konkursowe może być zakwalifikowana jako utwór wrozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką Odpowiedź do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem, a Odpowiedź nie jest zapożyczona oraz nie narusza praw osób trzecich.
 8. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi, które:

1) naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie lub inne propagujące totalitarny ustrój państwa, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
2) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
3) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery Skype itp.
4) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
5) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu,
6) nie mają wartości merytorycznej,
7) są kopią treści Odpowiedzi w całości lub części od innych Użytkowników Konkursu, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej Odpowiedzi.

 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych,  w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, czuwa Komisja składająca się z wytypowanych pracowników Organizatora:

1) Aleksandra Piotrowska
2) Tomasz Ochocki
3) Marcin Zadrożny

 1. Posiedzenia Komisji nie są jawne.
 2. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół.

§4 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Spośród osób, które wzięły udział w Konkursie Komisja wyłoni jednego zwycięzcę głównej nagrody oraz 2 zwycięzców nagród dodatkowych. Nagrodą główną jest tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 T580 16GB. Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na pokrycie podatku od nagród w wysokości odpowiadającej równowartości należnego podatku dochodowego od wartości tej nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego na poczet podatku dochodowego od nagród. Nagrodami dodatkowymi są: książki „Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian” autorstwa Anny Dmochowskiej i Marcina Zadrożnego.
 2. Na wybór zwycięzcy Konkursu wpływ będzie miał merytoryczny, unikalny i kreatywny charakter odpowiedzi na pytanie konkursowe – wśród nadesłanych odpowiedzi Komisja wybierze 3 najciekawsze.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem w terminie do 14. dni od zakończenia Konkursu, na adres e-mail, który został podany w Ankiecie przy jej wypełnianiu.
 4. Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Organizatora do 10. dnia od zakończenia Konkursu.
 5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14. dnia od zakończeniu Konkursu poprzez ich ogłoszenie na stronie https://wtb.org.pl/badanie z podaniem imion oraz pierwszych trzech liter nazwiska.
 6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w Ankiecie, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
 8. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu
  w Ankiecie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu nieaktywnego adresu e-mail, lub korespondencyjnego.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres: kontakt@wtb.org.pl w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w §5 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
 5. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.                            
 6. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród – w tym zakresie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
  w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu 05.04.2017 roku z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 5 ust. 5 Regulaminu. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem Strony internetowej: https://wtb.org.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia przed przystąpieniem do Konkursu. Odmowa zapoznania się lub zaakceptowania Regulaminu jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Konkursie.
 4. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej