Regulamin ŚUDE
wraz z polityką prywatności


Wstęp

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo, zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją,
z siedzibą w Warszawie ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
   i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych
   w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca – Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo z siedzibą w Warszawie,
   ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się
   do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  7. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy
   z tym systemem.
 2. Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.wtb.org.pl
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.wtb.org.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

  1. Usługę „Newsletter”,

  2. Usługę „Bezpłatne Porady”.

 2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów,
  których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

 Rozdział 3
"Newsletter”

 1. „Newsletter” jest to dostarczanie widomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z tematyką strony internetowej Fundacji mogących zawierać informację promocyjną lub handlową,
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący
  go adres elektroniczny i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  dla powyższego celu. Podanie adresu elektronicznego oraz wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Newsletter”.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Newsletteru” poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdorazowej wiadomości elektronicznej będącej „Newsletterem”. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

Rozdział 4
"Bezpłatne porady"

 1. „Bezpłatne porady" jest to udzielanie płatnych i bezpłatnych porad w zakresie tematyki związanej ze stroną internetową Fundacji,
 2. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania
  z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym ochrony danych osobowych.
 3. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przesłanie formularza z zapytaniem jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na pytanie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
 5. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne jest bezpłatne, jednakże w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań kierowanych od jednego podmiotu lub osoby zamiast odpowiedzi Usługobiorca otrzyma wycenę lub ofertę współpracy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą.

Rozdział 5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Fundacji
  w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich
  i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
   w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne
   lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania
  lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia
  i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko
  w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku,
  w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wtb.org.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Rozdział 6
Polityka Prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa (Usługodawca).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Usługodawcą, w celu świadczenia usług wskazanych w Rozdziale 2 Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Usługodawcę w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Usługodawcą w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Usługodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym akredytowanym kursem IOD, w związku z wymaganiami ustawy prawo oświatowe,
  4. dane dla celów marketingowych:
   - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
   -w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu WTB – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  5. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. W razie niepodania danych osobowych, Usługodawca nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Rozdział 7
Polityka plików cookies

 1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

 2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

  1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

  2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);

  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

  4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

  5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

 3. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

  1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);

  2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

 4. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

 5. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z  art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)

Rozdział 8
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Fundacji:

  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
   z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;

  2. dostęp do poczty elektronicznej;

  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies
   oraz obsługi Javascript.

Rozdział 9
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie,
  także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. 

 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się,
  aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza,
  iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 10
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają
  na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają
  na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone
  w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. „Bezpłatne porady”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób narusza praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych

Ten przewodnik po kluczowych założeniach europejskiego Rozporządzenia już teraz przygotowuje organizacje do nowych wymagań prawnych... więcej